กลับไปที่หน้ารายการ

บริการซ่อมเครื่องมือแพทย์


        ให้บริการการบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) และ  การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทั้งในรูปแบบ แบบเรียกเป็นครั้ง และรูปแบบสัญญารายปี ตลอดจนให้บริการการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์