เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียง


เป็นเครื่องทำควำมสะอำดเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic)