บริการซ่อมเครื่องมือแพทย์


ให้บริการการบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) และ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทั้งในรูปแบบ แบบเรียกเป็นครั้ง และรูปแบบสัญญารายปี ตลอดจนให้บริการการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์