กลับไปที่หน้ารายการ

ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant


   ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant เป็นศูนย์รวมระบบรองรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น ระบบอากาศทางการแพทย์ ระบบไฟฟ้า ระบบถ่ายทอดสัญญาณต่างๆ และรองรับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช่ทางการแพทย์ ไทคูณเมดิคอล มีวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญในการออกแบบและติดตั้ง ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ Ceiling Pendant ให้เหมาะสมกับความต้องการของแพทย์และพยาบาลในแต่ละสาขา เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ทำงานได้สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา